آيا پس از خريد بليط هواپيما، نام مسافر قابل تغيير است؟


به نوع بليط شما بستگی دارد . اگر بلیط چارتر تهیه کردید طبق قوانین چارتر کننده این درخواست بررسی می شود ولی اگربليط  سيستمي خریداری کردید امکان تغيير نام وجود ندارد مگر در صورت لغو بلیط قبلی و صدور بلیط جدید