آيا حتما بايد بليط را چاپ کنم و با خودم به فرودگاه ببرم؟


در بسياري از پروازها با داشتن شماره بليط  هواپیما کار شما حل خواهد شد و نیازی به چاپ بلیط نیست. ولی برای اطمینان خاطر بهتر است بلیط تان را چاپ کنید.