مدارک لازم در فرودگاه و هنگام سوار شدن به هواپیما چیست؟


بليط بصورت نسخه چاپ شده یا تصویر آن یا ارائه شماره بلیط هواپیما، کارت شناسايي معتبر (شناسنامه يا کارت ملي يا گواهينامه‌ي رانندگي يا گذرنامه)